Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Інформація Козинської селищної ради про проведення конкурсу

Інформація Козинської селищної ради про проведення конкурсу

8 Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Весняна 0,1650 га 3223155400:03:008:0073 Зміна цільового призначення з «для ведення особистого селянського господарства» на «для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей» виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку
9 Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Весняна 0,1577 га
3223155400:03:008:0074
Зміна цільового призначення з «для ведення особистого селянського господарства» на «для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей» виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку

з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку.

2. Дані про земельні ділянки:

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім найменування претендента та поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу. Відповідно конкурсна документація подається претендентом, який має відповідні ліцензії (сертифікати) як на проведення робіт із землеустрою.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію по кожному виду робіт (землевпорядні роботи) із зазначенням вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація претендентів повинна містити інформацію щодо кількості землевпорядної документації, що розроблена за попередні 24 місяці учасником, із зазначенням площ земельних ділянок, цільового призначення, місця їх розташування.
Переможець конкурсу виготовляє та погоджує в установленому законодавством порядку проект землеустрою (зміна цільового призначення) за власний рахунок відповідно до договору між організатором та виконавцем землевпорядних робіт з наступним відшкодуванням йому витрат покупцем лоту. Приймання заяв припиняється за п’ять календарних днів до дати проведення конкурсу.
Усі сторінки конкурсної пропозиції претендента повинні містити підпис уповноваженої посадової особи, а також відбиток печатки (ця вимога не стосується претендента, який здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих претенденту іншими організаціями (підприємствами, установами). Подані документи мають бути без поправок, дописок тощо. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою враховуватиметься загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, передбаченими Положенням про конкурсний відбір виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель Козинської селищної територіальної громади, що затверджене рішенням Козинської селищної ради від 15.12.2021 р. за №32, зі змінами (далі – Порядок).
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні конкурсної комісії. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначення підстав відмови.
Строк виконання землевпорядних робіт – не більше 45 календарних днів.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель за формою згідно з Додатком 1 до Порядку;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з Додатком 2 Порядку;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- копія(ї) ліцензії(й) та сертифікатів за умови якщо для даного виду діяльності вона необхідна;
- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою (зміна цільового призначення), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, які пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 28.01.2022 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2.

7. Інформація про проведення конкурсу:
Конкурсний відбір відбудеться 02.02.2022 року о 10.00, за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2, кабінет секретаря ради, телефон для довідок: (044) 251-65-83.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2, телефон (044) 251-65-83.

наверх