Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Рішення про затвердження Положення про порядок відчуження комунальної власності територіальної громади смт Козин Обухівського району Київської області

З метою ефективного використання майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища, збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до дохідної частини бюджету селища, враховуючи пропозицію постійної комісії містобудування та комунального господарства, відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Козинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок відчуження комунальної власності територіальної громади смт Козин Обухівського району Київської області.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію містобудування та комунального господарства.

3. Довести вказане рішення усім зацікавленим особам.

Селищний голова В.В. Гартік

смт. Козин від 02 червня 2015 року

№ 8 - 64 - VІ

Затверджено

Рішенням сесії Козинської селищної ради від 02.06.2015 року №8-64-VI

Селищний голова Гартік В.В.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності територіальної громади смт Козин Обухівського району Київської області

Положення про порядок відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності територіальної громади смт.Козин (далі - Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та „Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням законодавства про оцінку майна, майнових прав, професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження комунального майна. Положення визначає порядок відчуження (продажу) майна що належить до комунальної власності територіальної громади смт. Козин.

Дія цього Положення не поширюється на:

- цілісні майнові комплекси;
- об’єкти комунальної власності, які в установленому порядку включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;
- комунальне майно, на яке встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо);
- комунальне майно, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України.

1.Загальні положення.

1.1. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

- комунальне майно - матеріальні активи, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів);
- відчуження комунального майна - передача права власності на комунальне майно, яке перебуває на балансі суб’єктів господарювання комунальної сфери, Козинської селищної ради та/або її структурних підрозділів, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за грошові кошти;
- оцінка комунального майна - процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності;

аукціон – спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

Відчуження комунального майна здійснюється шляхом його продажу виключно на аукціоні за грошові кошти з урахуванням особливостей правового режиму окремого майна та відсутності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження цим майном.

Доцільність, порядок та умови відчуження майна комунальної власності визначаються сесією Козинської селищної ради.

Доходи від відчуження майна, що належить до комунальної власності територіальної громади смт Козин, зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на поповнення та відновлення основних засобів та інших предметів і матеріалів.

2. Прийняття рішення про відчуження

2.1. Рішення про відчуження майна приймається на сесії Козинської селищної ради більшістю голосів в порядку, визначеному законодавством України для ухвалення рішень місцевої ради.

2.2. Рішення про відчуження майна, що належить до комунальної власності територіальної громади смт Козин, приймається лише за таких умов:

- відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта права комунальної власності або його структурного підрозділу та не обмежить здійснення ним виробничої або іншої статутної діяльності;
- відповідно до економічних та технічних показників подальше використання майна є неможливим або економічно недоцільним.

2.3. Після проведення незалежної оцінки вартості майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

2.4. Відчуження комунального майна (у тому числі повністю зношеного) шляхом його продажу здійснюється виключно на конкурентних засадах – на аукціоні за вартістю не нижче визначеної у незалежній оцінці.

2.5. За результатами продажу на аукціоні суб’єкт господарювання забезпечує укладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону (фізичною або юридичною особою) згідно чинного законодавства України.

2.6. Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі відповідного договору з суб’єктом господарювання.

У договорі на організацію та проведення аукціону зазначаються:

- строк проведення аукціону;
- початкова вартість об’єкта продажу і порядок її зниження;
- розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;
- взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;
- інші умови.

2.7. Порядок і умови проведення аукціону повинні відповідати нормам Законів України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992р. № 2171-ХІІ, Наказу Фонду державного майна України “Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону” від 02.04.2012 р. № 439, іншими нормативно-правовими актами та чинним законодавством України.

2.8. Інформація про майно, що підлягає відчуженню публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону у місцевих засобах масової інформації та повинна містити такі відомості:

- назва комунального майна, його місцезнаходження;
- початкова ціна продажу;
- сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу майна;
- фіксовані умови продажу комунального майна;
- кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні;
- час та місце особистого ознайомлення з майном;
- час та місце проведення аукціону;
- адресу, номер телефону, часи роботи служби по організації аукціону;
- іншу інформацію.

2.9. Суб’єкт права комунальної власності зобов’язаний:

- забезпечити збереження запропонованого для продажу майна до набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт;
- здійснити у встановленому порядку передачу майна покупцю шляхом укладання акта приймання-передачі у триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу майна.

2.10. Інформація про результати відчуження (продажу) майна: ціну продажу та переможця аукціону публікуються в місцевих ЗМІ протягом 15 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу.

3. Оцінка комунального майна, що пропонується до відчуження

3.1. Оцінювач, для проведення незалежної оцінки з метою відчуження комунального майна на аукціоні, визначається рішенням Козинської селищної ради на конкурсній основі та, відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, несе цивільно-правову відповідальність за обґрунтованість висновку щодо оцінки вартості комунального майна.

3.2.Після проведення незалежної оцінки комунального майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

3.3. Звіт з незалежної оцінки підлягає рецензуванню та затверджується рішенням Козинської селищної ради.

3.4. Початкова вартість майна, що пропонується до відчуження на аукціоні, визначається на підставі висновку про вартість майна і затверджується Козинською селищною радою.

3.5. Строк дії незалежної оцінки не повинен перевищувати шість місяців від дати її затвердження.

4. Договірні відносини.

4.1. Право власності на придбане переможцем аукціону майно підтверджується договором купівлі-продажу та актом приймання-передачі.

4.2. Договір купівлі-продажу укладається між продавцем (балансоутримувачем майна) і покупцем не пізніш як у п’ятиденний термін з дня затвердження продавцем результатів аукціону.

4.3. Договір купівлі-продажу підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

4.4. Крім вартості продажу майна Покупець оплачує всі витрати, пов’язані з відчуженням (продажем) комунального майна (послуги бюро технічної інвентаризації, вартість робіт оцінювача, винагорода біржі за організацію та проведення аукціону, нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, тощо).

5. Прикінцеві положення

5.1. Кошти, отримані внаслідок відчуження комунального майна, залишаються у розпорядженні суб’єкта права комунальної власності, в господарському віданні або оперативному управлінні якого перебували відчужені основні засоби.

5.2. Селищний голова зобов’язаний:

- здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України та даного Положення у процесі відчуження комунального майна, що перебуває в його господарському віданні;
- забезпечити цільове використання одержаних коштів відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. У випадках, на визначених даним Положенням, слід керуватись вимогами та правилами, передбаченими чинним законодавством України.

наверх